About Us

คณะอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการคุ้มครองส่วนบุคคลในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Our Mission

  1. เป็นที่ปรึกษาให้กับส่วนงานในการกำกับ ของมหาวิทยาลัย ในการเตรียมความพร้อม เพื่อการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล ส่วนบุคคลบส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  2. วินิจฉัยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของส่วน งานต่าง ๆ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

  3. เตรียมความพร้อม เพื่อการปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

  4. เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ มหาวิทยาลัย (Data Protection Officer :DPO)

Latest News

Workshop การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลนักศึกษา)

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางแผนจะจัดทำ workshop ให้กับคณะต้นแบบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลนักศึกษา) ให้กับคณะต้นแบบ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง